Projekti

Projekt “Researcher”
Udruga je krajem 2012. godine započela projekt interne edukacije članova u cilju povećanja kapaciteta za korištenje pristupa informacijama. Zainteresirani članovi udruge sudjelovali su u edukaciji i radionici koja se održala u sklopu projekta Increase the capacity of Croatian NGOs to use access to information“ (Povećanje kapaciteta hrvatskih udruga za korištenje pristupa informacijama) kojeg su u Republici Hrvatskoj provodili Expert forum iz Rumunjske i Agencija za zaštitu osobnih podataka, a kojeg je financiralo Britansko veleposlanstvo u Zagrebu. Cilj navedenog projekta je treniranje NVO za korištenje Zakona o pravu na pristup informacijama s ciljem dobivanja informacija koje se nalaze u posjedu javnopravnih tijela, a koje mogu kasnije biti iskorištene za izradu kvalitetnijih dokumenata.

Projekt “Udruženi rad”
Početkom 2013. godine pokrenuta je suradnja sa zainteresiranim institucijama i udrugama na području grada Rovinja u pripremi i provedbi projekta za koje se smatra da mogu biti od koristi društvenoj zajednici. Cilj ovog projekta je poticati partnerstvo sa ostalim institucijama i osigurati provedbu ili prijenos znanja i iskustva iz područja projektnog menadžmenta.

Projekt “Zadatak: podatak”
S prvim otvorenim podacima, koje je Ministarstvo uprave RH, stavilo na raspolaganje zainteresiranim osobama, započeo je i projekt “Zadatak: podatak”. Cilj projekta je građanima omogućiti jednostavnije korištenje dostupnih otvorenih podataka kroz različite inovativne načine. Otvoreni podaci predstavljaju zbirke podataka koje državne institucije daju na korištenje pravnim i fizičkim osobama uglavnom radi daljnje prerade.
Udruga Privatus u sklopu projekta pripremila je pregled Registra udruga i Registra birača.

Projekt “Struja”
Projektom “Struja” želi se omogućiti građanima jednostavan izračun i usporedba očekivanog računa za različite opskrbljivače električne energije u RH.

ID-10021492Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o zaštiti osobnih podataka