Portfolio

Projekt “Researcher”

Udruga je krajem 2012. godine započela projekt interne edukacije članova u cilju povećanja kapaciteta za korištenje pristupa informacijama. Zainteresirani članovi udruge sudjelovali su u edukaciji i radionici koja se održala u sklopu projekta Increase the capacity of Croatian NGOs to use access to information“ (Povećanje kapaciteta hrvatskih udruga za korištenje pristupa informacijama) kojeg su u Republici Hrvatskoj provodili Expert forum iz Rumunjske i Agencija za zaštitu osobnih podataka, a kojeg je financiralo Britansko veleposlanstvo u Zagrebu. Cilj navedenog projekta je treniranje NVO za korištenje Zakona o pravu na pristup informacijama s ciljem dobivanja informacija koje se nalaze u posjedu javnopravnih tijela, a koje mogu kasnije biti iskorištene za izradu kvalitetnijih dokumenata.